Irland-Urlaub 08.08.-26.08.200809.08.2008 Dublin2008-08-09-10h23m25.IMG_6142.JPG
2008-08-09-10h23m25.IMG_6142.JPG
84.26 KB
2008-08-09-10h24m16.IMG_6143.JPG
2008-08-09-10h24m16.IMG_6143.JPG
102.96 KB
2008-08-09-10h25m51.IMG_6144.JPG
2008-08-09-10h25m51.IMG_6144.JPG
112.10 KB
2008-08-09-11h39m23.IMG_6146.JPG
2008-08-09-11h39m23.IMG_6146.JPG
146.70 KB
2008-08-09-12h06m24.IMG_6148.JPG
2008-08-09-12h06m24.IMG_6148.JPG
50.43 KB
2008-08-09-12h09m01.IMG_6149.JPG
2008-08-09-12h09m01.IMG_6149.JPG
186.10 KB
2008-08-09-12h49m52.IMG_6159.JPG
2008-08-09-12h49m52.IMG_6159.JPG
187.98 KB
2008-08-09-12h50m05.IMG_6160.JPG
2008-08-09-12h50m05.IMG_6160.JPG
85.62 KB
2008-08-09-13h11m55.IMG_6161.JPG
2008-08-09-13h11m55.IMG_6161.JPG
132.44 KB
2008-08-09-13h15m52.IMG_6162.JPG
2008-08-09-13h15m52.IMG_6162.JPG
140.34 KB
2008-08-09-13h37m07.IMG_6165.JPG
2008-08-09-13h37m07.IMG_6165.JPG
119.99 KB
2008-08-09-13h46m50.IMG_6168.JPG
2008-08-09-13h46m50.IMG_6168.JPG
88.81 KB
2008-08-09-15h21m43.IMG_6173.JPG
2008-08-09-15h21m43.IMG_6173.JPG
228.81 KB
2008-08-09-15h25m15.IMG_6175.JPG
2008-08-09-15h25m15.IMG_6175.JPG
162.34 KB
2008-08-09-16h00m01.IMG_6176c.jpg
2008-08-09-16h00m01.IMG_6176c.jpg
72.37 KB
2008-08-09-16h07m47.IMG_6180.JPG
2008-08-09-16h07m47.IMG_6180.JPG
129.33 KB
2008-08-09-16h19m43.IMG_6181.JPG
2008-08-09-16h19m43.IMG_6181.JPG
139.40 KB
2008-08-09-16h22m43.IMG_6185.JPG
2008-08-09-16h22m43.IMG_6185.JPG
155.11 KB
2008-08-09-16h52m56.IMG_6186.JPG
2008-08-09-16h52m56.IMG_6186.JPG
78.27 KB
2008-08-09-16h54m58.IMG_6188.JPG
2008-08-09-16h54m58.IMG_6188.JPG
67.17 KB
2008-08-09-16h58m53.IMG_6189.JPG
2008-08-09-16h58m53.IMG_6189.JPG
166.00 KB
2008-08-09-17h35m44.IMG_6195c.jpg
2008-08-09-17h35m44.IMG_6195c.jpg
107.06 KB
2008-08-09-18h30m40.IMG_6199.JPG
2008-08-09-18h30m40.IMG_6199.JPG
93.98 KB
2008-08-09-19h03m38.IMG_6200.JPG
2008-08-09-19h03m38.IMG_6200.JPG
79.69 KB
2008-08-09-19h13m57.IMG_6202.JPG
2008-08-09-19h13m57.IMG_6202.JPG
63.11 KB


10.08.2008 Wicklow Mountains, Glendalough2008-08-10-10h34m42.IMG_6204.JPG
2008-08-10-10h34m42.IMG_6204.JPG
148.18 KB
2008-08-10-10h44m42.IMG_6206.JPG
2008-08-10-10h44m42.IMG_6206.JPG
194.66 KB
2008-08-10-10h55m35.IMG_6212.JPG
2008-08-10-10h55m35.IMG_6212.JPG
106.11 KB
2008-08-10-10h56m42.IMG_6213.JPG
2008-08-10-10h56m42.IMG_6213.JPG
199.07 KB
2008-08-10-10h58m32.IMG_6218.JPG
2008-08-10-10h58m32.IMG_6218.JPG
223.17 KB
2008-08-10-13h20m46.IMG_6233.JPG
2008-08-10-13h20m46.IMG_6233.JPG
126.36 KB
2008-08-10-16h34m13.IMG_6238.JPG
2008-08-10-16h34m13.IMG_6238.JPG
237.19 KB
2008-08-10-16h37m25.IMG_6242.JPG
2008-08-10-16h37m25.IMG_6242.JPG
121.53 KB
2008-08-10-16h38m57.IMG_6243.JPG
2008-08-10-16h38m57.IMG_6243.JPG
180.03 KB
2008-08-10-16h44m50.IMG_6245.JPG
2008-08-10-16h44m50.IMG_6245.JPG
169.77 KB
2008-08-10-16h53m40.IMG_6248.JPG
2008-08-10-16h53m40.IMG_6248.JPG
95.16 KB
2008-08-10-16h56m20.IMG_6249.JPG
2008-08-10-16h56m20.IMG_6249.JPG
170.05 KB
2008-08-10-20h07m32.IMG_6251.JPG
2008-08-10-20h07m32.IMG_6251.JPG
147.37 KB
2008-08-10-20h18m51.IMG_6252.JPG
2008-08-10-20h18m51.IMG_6252.JPG
164.87 KB
2008-08-10-20h31m58.IMG_6257.JPG
2008-08-10-20h31m58.IMG_6257.JPG
159.84 KB
2008-08-10-20h34m09.IMG_6258.JPG
2008-08-10-20h34m09.IMG_6258.JPG
182.33 KB
2008-08-10-20h40m49.IMG_6259.JPG
2008-08-10-20h40m49.IMG_6259.JPG
151.75 KB
2008-08-10-21h08m41.IMG_6260.JPG
2008-08-10-21h08m41.IMG_6260.JPG
173.31 KB


11.08.2008 Enniscorthy, Tintern Abbey, Ring Of Hook2008-08-11-10h37m17.IMG_6261.JPG
2008-08-11-10h37m17.IMG_6261.JPG
65.78 KB
2008-08-11-10h40m25.IMG_6262.JPG
2008-08-11-10h40m25.IMG_6262.JPG
68.16 KB
2008-08-11-12h51m21.IMG_6271.JPG
2008-08-11-12h51m21.IMG_6271.JPG
120.93 KB
2008-08-11-13h10m55.IMG_6272.JPG
2008-08-11-13h10m55.IMG_6272.JPG
115.20 KB
2008-08-11-13h42m50.IMG_6276.JPG
2008-08-11-13h42m50.IMG_6276.JPG
135.91 KB
2008-08-11-13h44m26.IMG_6278.JPG
2008-08-11-13h44m26.IMG_6278.JPG
172.68 KB
2008-08-11-13h49m24.IMG_6280.JPG
2008-08-11-13h49m24.IMG_6280.JPG
118.11 KB
2008-08-11-13h50m38.IMG_6281.JPG
2008-08-11-13h50m38.IMG_6281.JPG
212.76 KB
2008-08-11-13h52m09.IMG_6282.JPG
2008-08-11-13h52m09.IMG_6282.JPG
74.15 KB
2008-08-11-15h32m43.IMG_6285.JPG
2008-08-11-15h32m43.IMG_6285.JPG
163.73 KB
2008-08-11-15h45m27.IMG_6286.JPG
2008-08-11-15h45m27.IMG_6286.JPG
127.28 KB
2008-08-11-15h48m16.IMG_6287.JPG
2008-08-11-15h48m16.IMG_6287.JPG
137.61 KB
2008-08-11-16h26m35.IMG_6290.JPG
2008-08-11-16h26m35.IMG_6290.JPG
155.01 KB
2008-08-11-16h49m04.IMG_6291.JPG
2008-08-11-16h49m04.IMG_6291.JPG
128.21 KB
2008-08-11-17h31m57.IMG_6302.JPG
2008-08-11-17h31m57.IMG_6302.JPG
92.16 KB
2008-08-11-17h50m31.IMG_6303.JPG
2008-08-11-17h50m31.IMG_6303.JPG
77.96 KB
2008-08-11-17h51m29.IMG_6304.JPG
2008-08-11-17h51m29.IMG_6304.JPG
129.05 KB
2008-08-11-17h58m13.IMG_6306.JPG
2008-08-11-17h58m13.IMG_6306.JPG
107.17 KB
2008-08-11-18h15m15.IMG_6311.JPG
2008-08-11-18h15m15.IMG_6311.JPG
76.03 KB
2008-08-11-18h17m18.IMG_6314.JPG
2008-08-11-18h17m18.IMG_6314.JPG
98.22 KB


12.08.2008 Rock Of Cashel, The Vee2008-08-12-08h10m03.IMG_6327.JPG
2008-08-12-08h10m03.IMG_6327.JPG
91.86 KB
2008-08-12-08h34m55.IMG_6335.JPG
2008-08-12-08h34m55.IMG_6335.JPG
57.96 KB
2008-08-12-10h31m18.IMG_6343.JPG
2008-08-12-10h31m18.IMG_6343.JPG
121.95 KB
2008-08-12-10h34m24.IMG_6344.JPG
2008-08-12-10h34m24.IMG_6344.JPG
210.57 KB
2008-08-12-10h36m06.IMG_6345.JPG
2008-08-12-10h36m06.IMG_6345.JPG
191.72 KB
2008-08-12-10h37m53.IMG_6347.JPG
2008-08-12-10h37m53.IMG_6347.JPG
192.30 KB
2008-08-12-10h41m22.IMG_6351.JPG
2008-08-12-10h41m22.IMG_6351.JPG
50.41 KB
2008-08-12-10h55m24.IMG_6352.JPG
2008-08-12-10h55m24.IMG_6352.JPG
145.03 KB
2008-08-12-11h10m14.IMG_6353.JPG
2008-08-12-11h10m14.IMG_6353.JPG
133.38 KB
2008-08-12-11h12m20.IMG_6354.JPG
2008-08-12-11h12m20.IMG_6354.JPG
193.22 KB
2008-08-12-11h19m45.IMG_6357.JPG
2008-08-12-11h19m45.IMG_6357.JPG
105.04 KB
2008-08-12-11h26m07.IMG_6358.JPG
2008-08-12-11h26m07.IMG_6358.JPG
143.84 KB
2008-08-12-11h30m15.IMG_6361.JPG
2008-08-12-11h30m15.IMG_6361.JPG
158.07 KB
2008-08-12-11h45m39.IMG_6366.JPG
2008-08-12-11h45m39.IMG_6366.JPG
88.06 KB
2008-08-12-12h03m38.IMG_6367.JPG
2008-08-12-12h03m38.IMG_6367.JPG
93.42 KB
2008-08-12-12h04m10.IMG_6368.JPG
2008-08-12-12h04m10.IMG_6368.JPG
235.85 KB
2008-08-12-14h02m12.IMG_6371.JPG
2008-08-12-14h02m12.IMG_6371.JPG
104.37 KB
2008-08-12-14h11m08.IMG_6375.JPG
2008-08-12-14h11m08.IMG_6375.JPG
175.73 KB
2008-08-12-14h22m35.IMG_6380.JPG
2008-08-12-14h22m35.IMG_6380.JPG
167.90 KB
2008-08-12-14h23m02.IMG_6381.JPG
2008-08-12-14h23m02.IMG_6381.JPG
169.19 KB
2008-08-12-14h35m38.IMG_6386.JPG
2008-08-12-14h35m38.IMG_6386.JPG
143.92 KB14.08.2008 Blarney Castle, Segeln Oysterhaven2008-08-13-16h58m31.IMG_6388.JPG
2008-08-13-16h58m31.IMG_6388.JPG
48.73 KB
2008-08-14-13h35m16.IMG_6391.JPG
2008-08-14-13h35m16.IMG_6391.JPG
181.18 KB
2008-08-14-13h41m06.IMG_6394.JPG
2008-08-14-13h41m06.IMG_6394.JPG
240.41 KB
2008-08-14-14h15m35.IMG_6399.JPG
2008-08-14-14h15m35.IMG_6399.JPG
187.03 KB
2008-08-14-14h21m02.IMG_6400.JPG
2008-08-14-14h21m02.IMG_6400.JPG
148.91 KB
2008-08-14-14h26m45.IMG_6405.JPG
2008-08-14-14h26m45.IMG_6405.JPG
143.74 KB
2008-08-14-14h31m40.IMG_6410.JPG
2008-08-14-14h31m40.IMG_6410.JPG
158.06 KB
2008-08-14-14h32m03.IMG_6411.JPG
2008-08-14-14h32m03.IMG_6411.JPG
151.91 KB
2008-08-14-14h38m05.IMG_6417.JPG
2008-08-14-14h38m05.IMG_6417.JPG
165.84 KB
2008-08-14-14h39m50.IMG_6419.JPG
2008-08-14-14h39m50.IMG_6419.JPG
218.21 KB
2008-08-14-15h01m43.IMG_6435.JPG
2008-08-14-15h01m43.IMG_6435.JPG
155.02 KB
2008-08-14-15h22m24.IMG_6437.JPG
2008-08-14-15h22m24.IMG_6437.JPG
235.14 KB
2008-08-14-16h00m05.IMG_6442.JPG
2008-08-14-16h00m05.IMG_6442.JPG
189.14 KB
2008-08-14-16h08m25.IMG_6444.JPG
2008-08-14-16h08m25.IMG_6444.JPG
122.41 KB
2008-08-14-16h20m35.IMG_6446.JPG
2008-08-14-16h20m35.IMG_6446.JPG
220.37 KB
2008-08-14-16h31m20.IMG_6450.JPG
2008-08-14-16h31m20.IMG_6450.JPG
221.02 KB
2008-08-14-16h42m18.IMG_6455.JPG
2008-08-14-16h42m18.IMG_6455.JPG
197.79 KB
2008-08-14-19h52m05.IMG_6457.JPG
2008-08-14-19h52m05.IMG_6457.JPG
114.46 KB
2008-08-14-19h52m18.IMG_6461.JPG
2008-08-14-19h52m18.IMG_6461.JPG
106.29 KB
2008-08-14-19h53m25.IMG_6468.JPG
2008-08-14-19h53m25.IMG_6468.JPG
100.48 KB
2008-08-14-19h53m44.IMG_6469.JPG
2008-08-14-19h53m44.IMG_6469.JPG
56.98 KB
2008-08-14-19h54m15.IMG_6471.JPG
2008-08-14-19h54m15.IMG_6471.JPG
73.47 KB
2008-08-14-19h59m42.IMG_6475.JPG
2008-08-14-19h59m42.IMG_6475.JPG
110.70 KB
2008-08-14-20h03m36.IMG_6476.JPG
2008-08-14-20h03m36.IMG_6476.JPG
94.85 KB
2008-08-14-20h04m41.IMG_6477.JPG
2008-08-14-20h04m41.IMG_6477.JPG
95.23 KB
2008-08-14-20h41m52.IMG_6479.JPG
2008-08-14-20h41m52.IMG_6479.JPG
65.76 KB
2008-08-14-20h42m39.IMG_6481.JPG
2008-08-14-20h42m39.IMG_6481.JPG
52.92 KB


15.08.2008 Kinsale, Cobh2008-08-15-11h33m07.IMG_6483.JPG
2008-08-15-11h33m07.IMG_6483.JPG
105.60 KB
2008-08-15-12h02m14.IMG_6484.JPG
2008-08-15-12h02m14.IMG_6484.JPG
96.61 KB
2008-08-15-13h29m35.IMG_6497.JPG
2008-08-15-13h29m35.IMG_6497.JPG
129.41 KB
2008-08-15-13h34m42.IMG_6500.JPG
2008-08-15-13h34m42.IMG_6500.JPG
157.22 KB
2008-08-15-13h36m35.IMG_6501.JPG
2008-08-15-13h36m35.IMG_6501.JPG
157.86 KB
2008-08-15-14h23m38.IMG_6503c.jpg
2008-08-15-14h23m38.IMG_6503c.jpg
87.65 KB
2008-08-15-14h34m46.IMG_6504.JPG
2008-08-15-14h34m46.IMG_6504.JPG
139.10 KB
2008-08-15-16h53m12.IMG_6506.JPG
2008-08-15-16h53m12.IMG_6506.JPG
161.24 KB
2008-08-15-18h46m15.IMG_6514.JPG
2008-08-15-18h46m15.IMG_6514.JPG
130.23 KB
2008-08-15-18h53m13.IMG_6516.JPG
2008-08-15-18h53m13.IMG_6516.JPG
126.80 KB
2008-08-15-18h54m43.IMG_6517.JPG
2008-08-15-18h54m43.IMG_6517.JPG
107.46 KB
2008-08-15-18h59m14.IMG_6518.JPG
2008-08-15-18h59m14.IMG_6518.JPG
88.59 KB
2008-08-15-18h59m45.IMG_6519.JPG
2008-08-15-18h59m45.IMG_6519.JPG
176.46 KB16.08.2008 Gougane Barra, Garinish Island, Healy Pass2008-08-16-14h02m41.IMG_6520.JPG
2008-08-16-14h02m41.IMG_6520.JPG
94.84 KB
2008-08-16-14h08m27.IMG_6526.JPG
2008-08-16-14h08m27.IMG_6526.JPG
231.18 KB
2008-08-16-14h40m19.IMG_6531.JPG
2008-08-16-14h40m19.IMG_6531.JPG
189.52 KB
2008-08-16-14h48m25.IMG_6535.JPG
2008-08-16-14h48m25.IMG_6535.JPG
189.75 KB
2008-08-16-14h49m12.IMG_6536.JPG
2008-08-16-14h49m12.IMG_6536.JPG
223.84 KB
2008-08-16-15h46m39.IMG_6538.JPG
2008-08-16-15h46m39.IMG_6538.JPG
113.61 KB
2008-08-16-15h47m16.IMG_6539.JPG
2008-08-16-15h47m16.IMG_6539.JPG
154.13 KB
2008-08-16-16h05m49.IMG_6541.JPG
2008-08-16-16h05m49.IMG_6541.JPG
93.64 KB
2008-08-16-16h07m40.IMG_6543.JPG
2008-08-16-16h07m40.IMG_6543.JPG
128.94 KB
2008-08-16-16h18m13.IMG_6546.JPG
2008-08-16-16h18m13.IMG_6546.JPG
184.86 KB
2008-08-16-16h35m02.IMG_6554.JPG
2008-08-16-16h35m02.IMG_6554.JPG
103.55 KB
2008-08-16-16h41m06.IMG_6557.JPG
2008-08-16-16h41m06.IMG_6557.JPG
174.11 KB
2008-08-16-16h42m27.IMG_6559.JPG
2008-08-16-16h42m27.IMG_6559.JPG
147.80 KB
2008-08-16-16h49m37.IMG_6562.JPG
2008-08-16-16h49m37.IMG_6562.JPG
222.92 KB
2008-08-16-17h21m03.IMG_6581.JPG
2008-08-16-17h21m03.IMG_6581.JPG
132.96 KB
2008-08-16-17h27m21.IMG_6586.JPG
2008-08-16-17h27m21.IMG_6586.JPG
149.65 KB
2008-08-16-18h17m53.IMG_6587.JPG
2008-08-16-18h17m53.IMG_6587.JPG
59.07 KB
2008-08-16-18h29m08.IMG_6588.JPG
2008-08-16-18h29m08.IMG_6588.JPG
162.86 KB
2008-08-16-18h36m51.IMG_6591.JPG
2008-08-16-18h36m51.IMG_6591.JPG
217.01 KB
2008-08-16-18h37m40.IMG_6592.JPG
2008-08-16-18h37m40.IMG_6592.JPG
195.28 KB
2008-08-16-18h43m42.IMG_6596.JPG
2008-08-16-18h43m42.IMG_6596.JPG
114.50 KB
2008-08-16-18h46m23.IMG_6598.JPG
2008-08-16-18h46m23.IMG_6598.JPG
179.97 KB
2008-08-16-18h49m16.IMG_6599.JPG
2008-08-16-18h49m16.IMG_6599.JPG
142.94 KB
2008-08-16-18h49m30.IMG_6600.JPG
2008-08-16-18h49m30.IMG_6600.JPG
117.94 KB
2008-08-16-18h49m57.IMG_6601.JPG
2008-08-16-18h49m57.IMG_6601.JPG
91.44 KB
2008-08-16-18h52m03.IMG_6604.JPG
2008-08-16-18h52m03.IMG_6604.JPG
113.46 KB
2008-08-16-19h26m02.IMG_6607.JPG
2008-08-16-19h26m02.IMG_6607.JPG
96.36 KB
2008-08-16-19h35m10.IMG_6608.JPG
2008-08-16-19h35m10.IMG_6608.JPG
56.60 KB17.08.2008 Ring Of Kerry2008-08-17-12h13m06.IMG_6611.JPG
2008-08-17-12h13m06.IMG_6611.JPG
117.92 KB
2008-08-17-12h13m39.IMG_6612.JPG
2008-08-17-12h13m39.IMG_6612.JPG
187.92 KB
2008-08-17-12h15m24.IMG_6613.JPG
2008-08-17-12h15m24.IMG_6613.JPG
173.48 KB
2008-08-17-12h16m00.IMG_6614.JPG
2008-08-17-12h16m00.IMG_6614.JPG
108.49 KB
2008-08-17-12h20m54.IMG_6617.JPG
2008-08-17-12h20m54.IMG_6617.JPG
172.28 KB
2008-08-17-12h49m33.IMG_6618.JPG
2008-08-17-12h49m33.IMG_6618.JPG
117.81 KB
2008-08-17-13h02m23.IMG_6620.JPG
2008-08-17-13h02m23.IMG_6620.JPG
97.47 KB
2008-08-17-13h08m40.IMG_6621.JPG
2008-08-17-13h08m40.IMG_6621.JPG
120.64 KB
2008-08-17-15h34m40.IMG_6623.JPG
2008-08-17-15h34m40.IMG_6623.JPG
86.21 KB
2008-08-17-16h23m56.IMG_6625.JPG
2008-08-17-16h23m56.IMG_6625.JPG
94.12 KB
2008-08-17-16h24m18.IMG_6626.JPG
2008-08-17-16h24m18.IMG_6626.JPG
116.98 KB
2008-08-17-16h38m04.IMG_6629.JPG
2008-08-17-16h38m04.IMG_6629.JPG
97.27 KB
2008-08-17-16h42m39.IMG_6634.JPG
2008-08-17-16h42m39.IMG_6634.JPG
88.65 KB
2008-08-17-16h53m16.IMG_6639.JPG
2008-08-17-16h53m16.IMG_6639.JPG
73.60 KB
2008-08-17-18h28m29.IMG_6640.JPG
2008-08-17-18h28m29.IMG_6640.JPG
46.95 KB
2008-08-17-18h47m04.IMG_6643.JPG
2008-08-17-18h47m04.IMG_6643.JPG
88.77 KB
2008-08-17-19h03m11.IMG_6646.JPG
2008-08-17-19h03m11.IMG_6646.JPG
165.00 KB


18.08.2008 Killarney National Park2008-08-18-11h20m20.IMG_6649.JPG
2008-08-18-11h20m20.IMG_6649.JPG
91.28 KB
2008-08-18-11h20m50.IMG_6650.JPG
2008-08-18-11h20m50.IMG_6650.JPG
160.89 KB
2008-08-18-12h22m19.IMG_6653.JPG
2008-08-18-12h22m19.IMG_6653.JPG
211.03 KB
2008-08-18-15h44m10.IMG_6668.JPG
2008-08-18-15h44m10.IMG_6668.JPG
180.35 KB
2008-08-18-15h44m57.IMG_6670.JPG
2008-08-18-15h44m57.IMG_6670.JPG
92.79 KB


19.08.2008 Dingle, BlasketIslands2008-08-19-10h57m38.IMG_6679.JPG
2008-08-19-10h57m38.IMG_6679.JPG
150.08 KB
2008-08-19-11h00m48.IMG_6681.JPG
2008-08-19-11h00m48.IMG_6681.JPG
82.65 KB
2008-08-19-11h02m04.IMG_6683.JPG
2008-08-19-11h02m04.IMG_6683.JPG
96.12 KB
2008-08-19-12h23m31.IMG_6686.JPG
2008-08-19-12h23m31.IMG_6686.JPG
71.60 KB
2008-08-19-12h51m00.IMG_6687.JPG
2008-08-19-12h51m00.IMG_6687.JPG
105.54 KB
2008-08-19-12h59m16.IMG_6689.JPG
2008-08-19-12h59m16.IMG_6689.JPG
220.27 KB
2008-08-19-13h04m01.IMG_6690.JPG
2008-08-19-13h04m01.IMG_6690.JPG
60.70 KB
2008-08-19-13h07m26.IMG_6695.JPG
2008-08-19-13h07m26.IMG_6695.JPG
93.94 KB
2008-08-19-13h32m32.IMG_6699.JPG
2008-08-19-13h32m32.IMG_6699.JPG
180.64 KB
2008-08-19-13h38m32.IMG_6703.JPG
2008-08-19-13h38m32.IMG_6703.JPG
81.55 KB
2008-08-19-14h24m33.IMG_6705.JPG
2008-08-19-14h24m33.IMG_6705.JPG
108.30 KB
2008-08-19-14h25m08.IMG_6706.JPG
2008-08-19-14h25m08.IMG_6706.JPG
96.68 KB
2008-08-19-14h42m42.IMG_6711.JPG
2008-08-19-14h42m42.IMG_6711.JPG
129.92 KB
2008-08-19-14h43m04.IMG_6712.JPG
2008-08-19-14h43m04.IMG_6712.JPG
202.04 KB
2008-08-19-15h01m09.IMG_6714.JPG
2008-08-19-15h01m09.IMG_6714.JPG
161.59 KB
2008-08-19-15h01m44.IMG_6715.JPG
2008-08-19-15h01m44.IMG_6715.JPG
189.70 KB
2008-08-19-15h02m20.IMG_6716.JPG
2008-08-19-15h02m20.IMG_6716.JPG
125.30 KB
2008-08-19-15h04m14.IMG_6718.JPG
2008-08-19-15h04m14.IMG_6718.JPG
92.84 KB
2008-08-19-15h06m45.IMG_6720.JPG
2008-08-19-15h06m45.IMG_6720.JPG
123.38 KB
2008-08-19-15h15m11.IMG_6726.JPG
2008-08-19-15h15m11.IMG_6726.JPG
87.18 KB
2008-08-19-15h39m23.IMG_6728.JPG
2008-08-19-15h39m23.IMG_6728.JPG
103.63 KB
2008-08-19-15h52m08.IMG_6730.JPG
2008-08-19-15h52m08.IMG_6730.JPG
99.26 KB
2008-08-19-16h11m26.IMG_6739.JPG
2008-08-19-16h11m26.IMG_6739.JPG
78.17 KB
2008-08-19-16h13m41.IMG_6742.JPG
2008-08-19-16h13m41.IMG_6742.JPG
83.49 KB
2008-08-19-16h20m27.IMG_6746.JPG
2008-08-19-16h20m27.IMG_6746.JPG
24.09 KB
2008-08-19-16h21m55.IMG_6748.JPG
2008-08-19-16h21m55.IMG_6748.JPG
90.58 KB
2008-08-19-18h24m34.IMG_6751.JPG
2008-08-19-18h24m34.IMG_6751.JPG
159.56 KB
2008-08-19-18h25m01.IMG_6753.JPG
2008-08-19-18h25m01.IMG_6753.JPG
75.35 KB
2008-08-19-18h27m53.IMG_6755.JPG
2008-08-19-18h27m53.IMG_6755.JPG
136.89 KB
2008-08-19-18h34m14.IMG_6760.JPG
2008-08-19-18h34m14.IMG_6760.JPG
173.13 KB
2008-08-19-18h53m48.IMG_6769.JPG
2008-08-19-18h53m48.IMG_6769.JPG
176.28 KB
2008-08-19-19h01m00.IMG_6771.JPG
2008-08-19-19h01m00.IMG_6771.JPG
158.41 KB
2008-08-19-19h08m18.IMG_6775.JPG
2008-08-19-19h08m18.IMG_6775.JPG
160.58 KB
2008-08-19-20h53m47.IMG_6776.JPG
2008-08-19-20h53m47.IMG_6776.JPG
112.44 KB20.08.2008 Cliffs Of Kilkee2008-08-20-10h48m36.IMG_6777.JPG
2008-08-20-10h48m36.IMG_6777.JPG
112.66 KB
2008-08-20-14h04m19.IMG_6781.JPG
2008-08-20-14h04m19.IMG_6781.JPG
165.57 KB
2008-08-20-14h07m39.IMG_6784.JPG
2008-08-20-14h07m39.IMG_6784.JPG
99.78 KB
2008-08-20-15h17m59.IMG_6789.JPG
2008-08-20-15h17m59.IMG_6789.JPG
194.09 KB
2008-08-20-15h23m12.IMG_6793.JPG
2008-08-20-15h23m12.IMG_6793.JPG
69.12 KB
2008-08-20-15h28m25.IMG_6794.JPG
2008-08-20-15h28m25.IMG_6794.JPG
147.25 KB
2008-08-20-15h31m59.IMG_6797.JPG
2008-08-20-15h31m59.IMG_6797.JPG
145.46 KB
2008-08-20-15h34m55.IMG_6798.JPG
2008-08-20-15h34m55.IMG_6798.JPG
78.84 KB
2008-08-20-15h35m04.IMG_6799.JPG
2008-08-20-15h35m04.IMG_6799.JPG
34.71 KB
2008-08-20-15h36m21.IMG_6801.JPG
2008-08-20-15h36m21.IMG_6801.JPG
138.02 KB
2008-08-20-15h51m47.IMG_6806.JPG
2008-08-20-15h51m47.IMG_6806.JPG
102.19 KB
2008-08-20-15h53m03.IMG_6813.JPG
2008-08-20-15h53m03.IMG_6813.JPG
110.10 KB21.08.2008 The Burren, Kilmacduagh2008-08-21-10h08m11.IMG_6814.JPG
2008-08-21-10h08m11.IMG_6814.JPG
83.22 KB
2008-08-21-15h31m43.IMG_6823.JPG
2008-08-21-15h31m43.IMG_6823.JPG
128.87 KB
2008-08-21-15h35m15.IMG_6824.JPG
2008-08-21-15h35m15.IMG_6824.JPG
160.86 KB
2008-08-21-15h47m42.IMG_6841.JPG
2008-08-21-15h47m42.IMG_6841.JPG
163.09 KB
2008-08-21-15h47m47.IMG_6842.JPG
2008-08-21-15h47m47.IMG_6842.JPG
269.75 KB
2008-08-21-15h50m06.IMG_6843.JPG
2008-08-21-15h50m06.IMG_6843.JPG
205.91 KB
2008-08-21-15h56m26.IMG_6845.JPG
2008-08-21-15h56m26.IMG_6845.JPG
178.45 KB
2008-08-21-15h57m01.IMG_6846.JPG
2008-08-21-15h57m01.IMG_6846.JPG
153.61 KB
2008-08-21-16h29m15.IMG_6851.JPG
2008-08-21-16h29m15.IMG_6851.JPG
252.52 KB
2008-08-21-16h38m56.IMG_6853.JPG
2008-08-21-16h38m56.IMG_6853.JPG
183.67 KB
2008-08-21-16h39m47.IMG_6855.JPG
2008-08-21-16h39m47.IMG_6855.JPG
184.30 KB
2008-08-21-17h28m33.IMG_6860.jpg
2008-08-21-17h28m33.IMG_6860.jpg
106.24 KB
2008-08-21-17h28m59.IMG_6862.JPG
2008-08-21-17h28m59.IMG_6862.JPG
98.45 KB
2008-08-21-17h30m51.IMG_6863.JPG
2008-08-21-17h30m51.IMG_6863.JPG
85.56 KB
2008-08-21-17h34m52.IMG_6865.JPG
2008-08-21-17h34m52.IMG_6865.JPG
86.73 KB
2008-08-21-17h36m54.IMG_6866.JPG
2008-08-21-17h36m54.IMG_6866.JPG
66.84 KB
2008-08-21-17h42m46.IMG_6871.JPG
2008-08-21-17h42m46.IMG_6871.JPG
161.10 KB
2008-08-21-20h08m49.IMG_6873.JPG
2008-08-21-20h08m49.IMG_6873.JPG
104.89 KB


22.08.2008 Clifden, Connemara, Killary2008-08-22-12h13m24.IMG_6880.JPG
2008-08-22-12h13m24.IMG_6880.JPG
145.31 KB
2008-08-22-12h15m45.IMG_6884.JPG
2008-08-22-12h15m45.IMG_6884.JPG
197.06 KB
2008-08-22-12h33m43.IMG_6890.JPG
2008-08-22-12h33m43.IMG_6890.JPG
178.67 KB
2008-08-22-13h11m05.IMG_6893.JPG
2008-08-22-13h11m05.IMG_6893.JPG
106.89 KB
2008-08-22-13h23m26.IMG_6895.JPG
2008-08-22-13h23m26.IMG_6895.JPG
144.82 KB
2008-08-22-13h27m29.IMG_6897.JPG
2008-08-22-13h27m29.IMG_6897.JPG
134.59 KB
2008-08-22-13h31m43.IMG_6899.JPG
2008-08-22-13h31m43.IMG_6899.JPG
174.13 KB
2008-08-22-13h49m01.IMG_6915.JPG
2008-08-22-13h49m01.IMG_6915.JPG
157.67 KB
2008-08-22-13h53m29.IMG_6919.JPG
2008-08-22-13h53m29.IMG_6919.JPG
177.06 KB
2008-08-22-14h05m25.IMG_6921.JPG
2008-08-22-14h05m25.IMG_6921.JPG
223.05 KB
2008-08-22-14h46m58.IMG_6925.JPG
2008-08-22-14h46m58.IMG_6925.JPG
206.41 KB
2008-08-22-15h15m58.IMG_6926.JPG
2008-08-22-15h15m58.IMG_6926.JPG
109.76 KB
2008-08-22-15h19m36.IMG_6927.JPG
2008-08-22-15h19m36.IMG_6927.JPG
150.38 KB
2008-08-22-15h33m21.IMG_6929.JPG
2008-08-22-15h33m21.IMG_6929.JPG
84.47 KB
2008-08-22-16h18m08.IMG_6935.JPG
2008-08-22-16h18m08.IMG_6935.JPG
205.81 KB
2008-08-22-16h22m59.IMG_6937.JPG
2008-08-22-16h22m59.IMG_6937.JPG
126.77 KB
2008-08-22-16h56m34.IMG_6943.JPG
2008-08-22-16h56m34.IMG_6943.JPG
117.54 KB
2008-08-22-18h39m35.IMG_6945.JPG
2008-08-22-18h39m35.IMG_6945.JPG
226.78 KB
2008-08-22-18h41m53.IMG_6947.JPG
2008-08-22-18h41m53.IMG_6947.JPG
109.31 KB
2008-08-22-19h05m52.IMG_6948.JPG
2008-08-22-19h05m52.IMG_6948.JPG
84.37 KB


23.08.2008 Gael Force West2008-08-23-06h52m16.IMG_6950.JPG
2008-08-23-06h52m16.IMG_6950.JPG
93.83 KB
2008-08-23-16h56m23.IMG_6952.JPG
2008-08-23-16h56m23.IMG_6952.JPG
223.56 KB
2008-08-23-18h13m27.IMG_6956.JPG
2008-08-23-18h13m27.IMG_6956.JPG
74.90 KB


24.08.2008 Hill Of Tara2008-08-24-14h59m33.IMG_6960.JPG
2008-08-24-14h59m33.IMG_6960.JPG
100.64 KB
2008-08-24-15h39m51.IMG_6965.JPG
2008-08-24-15h39m51.IMG_6965.JPG
109.49 KB
2008-08-24-15h43m09.IMG_6968.JPG
2008-08-24-15h43m09.IMG_6968.JPG
102.69 KB
2008-08-24-16h01m16.IMG_6970.JPG
2008-08-24-16h01m16.IMG_6970.JPG
194.67 KB
2008-08-24-16h15m08.IMG_6973.JPG
2008-08-24-16h15m08.IMG_6973.JPG
143.34 KB
2008-08-24-16h18m22.IMG_6975.JPG
2008-08-24-16h18m22.IMG_6975.JPG
112.39 KB
2008-08-24-16h18m27.IMG_6976.JPG
2008-08-24-16h18m27.IMG_6976.JPG
108.10 KB
2008-08-24-16h19m35.IMG_6977.JPG
2008-08-24-16h19m35.IMG_6977.JPG
99.67 KB
2008-08-24-16h20m24.IMG_6980.JPG
2008-08-24-16h20m24.IMG_6980.JPG
98.33 KB
2008-08-24-17h09m16.IMG_6982.JPG
2008-08-24-17h09m16.IMG_6982.JPG
140.21 KB


25.08.2008 Newgrange2008-08-25-12h13m30.IMG_6986.JPG
2008-08-25-12h13m30.IMG_6986.JPG
138.66 KB
2008-08-25-12h40m16.IMG_6987.JPG
2008-08-25-12h40m16.IMG_6987.JPG
104.21 KB
2008-08-25-13h38m10.IMG_6994.JPG
2008-08-25-13h38m10.IMG_6994.JPG
96.75 KB
2008-08-25-13h47m46.IMG_6999.JPG
2008-08-25-13h47m46.IMG_6999.JPG
91.04 KB
2008-08-25-14h30m13.IMG_7000.JPG
2008-08-25-14h30m13.IMG_7000.JPG
176.17 KB
2008-08-25-14h51m33.IMG_7001.JPG
2008-08-25-14h51m33.IMG_7001.JPG
65.93 KB
2008-08-25-14h53m04.IMG_7003.JPG
2008-08-25-14h53m04.IMG_7003.JPG
282.23 KB
2008-08-25-14h54m55.IMG_7004.JPG
2008-08-25-14h54m55.IMG_7004.JPG
207.52 KB
2008-08-25-14h59m13.IMG_7010.JPG
2008-08-25-14h59m13.IMG_7010.JPG
197.11 KB26.08.2008 Dublin2008-08-26-11h36m30.IMG_7012.JPG
2008-08-26-11h36m30.IMG_7012.JPG
98.32 KB
2008-08-26-12h05m07.IMG_7017.JPG
2008-08-26-12h05m07.IMG_7017.JPG
128.30 KB
2008-08-26-12h09m03.IMG_7023.JPG
2008-08-26-12h09m03.IMG_7023.JPG
147.71 KB
2008-08-26-12h10m44.IMG_7025.JPG
2008-08-26-12h10m44.IMG_7025.JPG
193.75 KB
2008-08-26-12h31m18.IMG_7026.JPG
2008-08-26-12h31m18.IMG_7026.JPG
44.29 KB
2008-08-26-15h00m02.IMG_7027.JPG
2008-08-26-15h00m02.IMG_7027.JPG
90.01 KB


PanoramenP1_PowerscoutWaterfalls_k.jpg
P1_PowerscoutWaterfalls_k.jpg
332.35 KB
P2_CharlesFort_k.jpg
P2_CharlesFort_k.jpg
653.02 KB
P3_GarinishIsland_k.jpg
P3_GarinishIsland_k.jpg
522.57 KB
P4_KillarneyNationalPark_k.jpg
P4_KillarneyNationalPark_k.jpg
326.83 KB
P5_TheBurren_k.jpg
P5_TheBurren_k.jpg
1.15 MB

Created by IrfanView